Afdrukken

Aanmelden van kinderen

Uw kind aanmelden op O3

Wilt u uw kind bij ons op school aanmelden? Dan kunt u allereerst een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directeur. U komt dan te weten hoe wij op school werken en kunt vragen stellen over de school.
Natuurlijk mag u met uw kind een kijkje nemen in de school en kunt u kennismaken met de leerkracht bij wie uw kind in de klas komt.

Aanmelden

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2019-2020 plaats voor maximaal 60 leerlingen in groep 1. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school

Aanmeldperioden

De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u vanaf 1 augustus 2018 op scholenwijzer.denhaag.nl. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond.

Voorkeurslijst van scholen

Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meer scholen invult op de voorkeurslijst.

Voorrangsregels

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels

 • Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk Rivierenbuurt Noord en Zuid, Huijgenspark en oude centrum.
 • Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school.
 • Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk peuterleerplek O3 en Kim Dak O3.

Loting

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort.

Bericht van plaatsing

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen.

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Inschrijven

Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen, maakt u een afspraak voor inschrijving. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plekje heeft.

Meer informatie

Algemene informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl.

 

Wennen

Uw kind mag naar school als het 4 jaar geworden is. Twee maanden hiervoor mag uw kind maximaal vijf dagdelen komen wennen. De dagen worden gepland in overleg met de leerkracht. Valt de eerste schooldag in de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar, dan zijn er geen wendagen. Ook kinderen die in januari 4 jaar worden, kunnen meteen naar school. Vanwege de drukke decembermaand en de vakantie is er dan geen ruimte om te wennen. Kinderen die twee weken voor de zomervakantie hun 4e verjaardag vieren, kunnen direct na de zomervakantie  naar school komen. Is uw kind 4, dan mag het de complete schoolweek volgen. In overleg met ouders kan anders besloten worden. Vanaf het 5e jaar is het kind leerplichtig.

Nodig bij aanmelding

 • Wilt u bij de inschrijving het volgende meenemen:
 • paspoort of ander identiteitsbewijs van uw kind;
 • bewijs van ziektekostenverzekering van uw kind;
 • het BSN (voorheen SOFI-nummer) van uw kind;
 • naam, adres en telefoonnummer van uw huisarts;
 • eventueel naam, adres en rapporten van de vorige school;
 • paspoort of ander identiteitsbewijs van beide ouders;
 • twee pasfoto’s;
 • eventueel (kopie van) de Ooievaarspas.

Toelatingsbeleid

Onze school staat open voor alle leerlingen (en hun ouders) die de uitgangspunten van onze school kunnen onderschrijven of op zijn minst respecteren. Van de leerlingen moet zijn vastgesteld dat ze de basisschool in principe met goed gevolg kunnen doorlopen.

Ook onderzoeken we of er op het gebied van veiligheid of orde geen ernstige verstoringen te verwachten zijn. We bekijken of we onderwijskundig, organisatorisch of qua gebouw en ruimte voldoende mogelijkheden en waarborgen kunnen geven om het kind, zowel op persoonlijk als op cognitief gebied, het onderwijs te bieden zoals omschreven staat in het schoolplan. Kunnen we het kind niet toelaten, dan laten we dat schriftelijk aan de aanmeldende ouders weten, met vermelding van de redenen.

Criteria die bij de toelating een rol kunnen spelen zijn:

 • groepsgrootte;
 • deskundigheid van het personeel;
 • de vraag of de school de gevraagde zorg kan bieden;
 • beschikbaarheid van personeel;
 • samenstelling van de groep;
 • de dreiging van een ernstige verstoring van de orde en rust;
 • de aanwezigheid van de benodigde middelen;
 • de noodzakelijke aanpassingen in de organisatie.

 

docInschrijfformulier kindcentrum O3, versie 1 augustus 2018

pdfaanmeldprocedure basisschool infografic

Aanmelden voor een basisschool in Den Haag met een maximum aantal plaatsen

docxAanmeldperioden 2018 - 2019

pdfKennismaken met kindcentrum O3!

pdfAanmeldformulier gemeente Den Haag

pdfAanmelden op een basisschool in Den Haag

pdfHoera, ik word 4 jaar!