Afdrukken

Verlof- en ziektemelding

Verlof buiten de vakantie

Alleen als de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het niet mogelijk maakt om tijdens de school­vakanties op vakantie te gaan, kan de schoolleiding eenmaal per schooljaar vrij geven voor extra vakantie. Daarvoor kunt u een aanvraag indienen waaruit blijkt waarom u niet binnen de schoolvakantie vrij kunt nemen.

Deze aanvraag moet minimaal vier weken van tevoren bij de schoolleiding worden ingediend. De verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan en de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Ziek in de vakantie

Helaas gebeurt het wel eens dat een leerling in de vakantie ziek wordt en daardoor pas later op school kan terugkomen. Dit moet u zo spoedig mogelijk melden aan de schoolleiding. Bent u op vakantie als dit gebeurt, dan moet u na terugkeer een doktersverklaring uit het bezochte land overleggen waaruit de periode en de aard van de ziekte blijken.

Verlof bij bijzondere omstandigheden

Het kan voorkomen dat uw kind in bijzondere omstandigheden een of meerdere dagen van school wegblijft. Dit kan gebeuren bij:

 • een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • een verhuizing (maximaal 1 dag);
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de tweede of derde graad;
 • ernstige ziekte van een ouder, bloed- of aanverwant t/m derde graad (duur in overleg met de schoolleiding);
 • overlijden van bloed- of aanverwant in de eerste graad (maximaal 4 dagen), een bloed- of aanverwanten in de tweede graad (maximaal 2 dagen), van een bloed- of aanverwant in de derde of vierde graad (maximaal 1 dag);
 • het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
 • andere naar het oordeel van de directie belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
 • Geen reden voor verlof is:
 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met speciale aanbieding;
 • het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
 • kinderen uit uw gezin die op een andere school zitten en al vrij hebben.

Een aanvraag voor verlof bij gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van tevoren, of als dit niet mogelijk is uiterlijk twee dagen na het ontstaan van de verhindering, bij de schoolleiding worden ingediend.

Aanvragen van verlof

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u op school krijgen. Op het formulier vindt u de benodigde informatie. Ook is er ruimte voor een eventuele werkgeversverklaring. De volledig ingevulde aanvraag kunt u inleveren bij de schoolleiding. Over een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder beslist de schoolleiding. Vraagt u bij gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen verlof, dan sturen we de aanvraag naar de leerplichtambtenaar. Meestal vraagt deze ambtenaar advies aan de schoolleiding. Vaak is er sprake van een medisch of sociale indicatie. Dan is een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk waaruit blijkt dat verlof nodig is.

Als u het met de beslissing niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de schoolleiding of de leerplicht­ambtenaar. Deze neemt uw verzoek dan opnieuw in overweging en brengt u op de hoogte van de al dan niet herziene beslissing. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten: naam en adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving van

het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, de gronden van het bezwaar en een volmacht als het bezwaar niet door de belanghebbende maar namens een ander wordt ingediend.

Tegen de beslissing volgend op een bezwaarschrift kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij:

Arrondissementsrechtbank
Sector Bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH  Den Haag

Ook kunt u in samenhang met de indiening van een beroepsschrift de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, verzoeken om schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening.

Op tijd komen

We verzoeken u dringend uw kind op tijd naar school te brengen. Te laat komen is ongeoorloofd verzuim. Wanneer uw kind ’s ochtends of ’s middags te laat op school is (na 8.30 uur en na 13.00 uur) moet het zich eerst melden bij de administratie. Is uw kind drie keer te laat gekomen, dan krijgt u hierover een brief. Na zes keer nodigt de directeur u uit voor een gesprek op school. Na negen keer moeten wij het aantal keren te laat komen gaan melden bij de leerplichtambtenaar. Is uw kind twaalf keer te laat gekomen, dan nodigt de leerplichtambtenaar u uit voor een gesprek op het gemeentehuis. Deze maatregel geldt voor alle leerlingen en dit protocol is opgesteld door de Afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag.

Vrijstelling voor onderwijsactiviteiten

Uw kind neemt onder schooltijd deel aan onderwijsactiviteiten zoals zwemmen, gymnastiek, bibliotheekbezoek, schoolreis, bezoeken aan theaters, culturele en religieuze instellingen. Deze activiteiten zijn verplicht. Om medische redenen kan uw kind vrijstelling krijgen. U moet dan wel een brief van de huisarts kunnen overleggen. Hebt u principiële bezwaren tegen deelname aan bepaalde activiteiten, neemt u dan contact op met de schoolleiding. De leerling is in alle gevallen verplicht om naar school te komen en er zal een vervangende activiteit worden aangeboden.