Ouders

Afdrukken

Oudereducatie

Oudereducatie voor moeders van peuters en kleuters

Moeders van peuters en kleuters kunnen meedoen in het leerproces van hun kinderen. De peuters zijn vier dagdelen in de peuterspeelzaal en leren daar veel Nederlandse woorden en begrippen. Ze spelen en werken onder leiding van twee peuterjuffen over onderwerpen als: "welkom en afscheid", "spel en beweging", "fruit", "de winter", enzovoort.

Afdrukken

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de SCOH te maken hebben, zoals het schoolplan, het financieel beleid van de school, veiligheid, orde, netheid en sollicitatieprocedures.

Afdrukken

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die één keer  per maand bij elkaar komt. De vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld in de schoolkalender. De ouderraad werkt mee aan tal van activiteiten binnen onze school, zoals het regelmatig versieren van de hal, begeleiden van excursies en schoolreizen, en helpen bij feesten zoals het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest.

Afdrukken

Klassenouder

Een klassenouder fungeert als schakel tussen de leerkracht en de ouders van een klas. U kunt alleen klassenouder worden voor de groep waarin uw kind zit. De uitvoering van de functie verschilt enigszins per klas, maar in het algemeen assisteert de klassenouder de leerkracht bij de voorbereiding en organisatie van niet-lesinhoudelijke activiteiten.

Afdrukken

BBS Rivierenbuurt en Ouderbetrokkenheid

Brede buurtschool Plus Rivierenbuurt en ouderbetrokkenheid

De Brede Buurtschool Plus Rivierenbuurt (BBS+) is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Samen met de ouders werkt de BBS+ hard aan kennis en talentontwikkeling. Doordat de samenwerking goed verloopt en de voorzieningen in één accommodatie worden georganiseerd, is het bereik een stuk groter. De BBS+ zorgt ervoor dat alle geledingen meedoen in het versterken van ouderbetrokkenheid. Samen wordt er vanuit één visie gehandeld.

Afdrukken

Ouders op School

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Invloed thuis en gezinsfactorenRegelmatig contact tussen de ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang, omdat u en wij samen verantwoording dragen voor de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over algemene schoolzaken, maar ook over het welbevinden van uw kind. Om uw kind goed te kunnen begeleiden, stellen we het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis is onmisbaar voor uw kind.