Afdrukken

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de SCOH te maken hebben, zoals het schoolplan, het financieel beleid van de school, veiligheid, orde, netheid en sollicitatieprocedures.

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk; iedere ouder die interesse heeft of iets kwijt wil wat de school aangaat, kan een vergadering bijwonen.

Waarom een medezeggenschapsraad (MR)

Over bijna alle zaken, die de school aangaan, hebben personeel – de leerkrachten- en ouders recht op medezeggen. Zij mogen erover meepraten. Vandaar een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit vier ouders ‘de oudergeleding en een personeellied. Ten minste 2x per jaar praten zij met de directeur over allerlei schoolzaken en zes maal per jaar vergadert een afvaardiging van de MR met het GMR. Hierbij behartigt de MR de belangen van zijn achterban, dus zowel die van de leerkrachten, de ouders, en leerlingen.

Over de oudergeleding van de MR

Iedere ouder wil graag dat zoon of dochter met plezier naar school gaat, zich er thuis voelt, weer blij thuiskomt en er het nodige van opsteekt. Juist hierom zijn ouders van kinderen vertegenwoordigd in de MR: De ouders in de MR zijn ouders van kinderen die op onze school zitten. MR leden gaan hun functie aan voor drie jaar. De ouders in de MR behartigen de belangen van de ouders en daarmee die van de schoolkinderen, zij beslissen mee over het beleid van de school en zien toe op de uitvoering van overeen gekomen beleid. Hierbij is het van belang dat er rekening wordt gehouden met de belangen van het personeel van de school

Over de personeelsgeleding van de MR

De personeelsleden in de MR behartigen de belangen van hun collega´s, net als in een ondernemingsraad of personeelsvergadering. Het is juist het kenmerkende van een MR in het onderwijs, dat zij samen met de ouders structureel overleg voeren om elkaar belangen in evenwicht te houden. De personeelsleden in de MR worden door het team gekozen. De directeur neemt op uitnodiging als adviseur deel aan de vergaderingen van de MR. Hij heeft geen stemrecht.

Waar de MR zich zoal mee bezig houdt

Meebeslissen over beleid is natuurlijk een breed begrip. Meer specifiek kunnen onder andere de volgende onderwerpen genoemd worden

  • de begroting: de MR kijkt over de schouder van de directeur mee naar hoe hij met zijn financiën omgaat
  • het formatieplan: hoe het personeel wordt ingezet, welke groepsgrootten daaruit voortvloeien
  • personeelsselectie
  • de wijze van omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen
  • veiligheid en gezondheid
  • en alle overige zaken die de school betreffen


In gevallen waarin ouders menen dat het op school eigenlijk anders zou kunnen of moeten, kunnen dit bespreekbaar stellen in de MR vergaderingen die openbaar zijn. Een onderwerp komt echter pas in de agenda als het van algemeen belang is. Individuele of persoonlijke problemen horen niet in de MR thuis. Daarnaast moet de school aan de school of het schoolbestuur zich voorneemt om een andere koers te gaan varen, dit voorleggen aan de MR. Wettelijk is vastgesteld dat bepaalde beleidsvoornemens de instemming van MR behoeven. In andere gevallen is de directeur of het bestuur (het bevoegd gezag) verplicht om advies aan de MR te vragen. de MR adviseert dan om bepaalde weg wel, niet of op en bepaalde wijze te behandelen. In gevallen van het laatstgenoemde adviesrecht is het bevoegde gezag gerechtigd om een advies van de MR naast zich neer te leggen.

De MR is geen klachtenbureau

Het is belangrijk om te weten dat de MR belangenbehartiger is en geen bureau voor individuele klachten. De MR gaat er van uit dat u in geval van klachten of problemen eerst contact opneemt met de groepsleerkracht. Het volgende aanspreekpunt is de directeur. Pas als u met de uitkomsten van deze weg nog steeds niet te tevreden bent, kunt u de MR-leden verzoeken uw “zaak”in behandeling te nemen. Indien het onderwerp voor behandeling in aanmerking komt – dus van algemeen belang is – komt het op de agenda van de MR en zullen de resultaten ervan naar u worden teruggekoppeld.