Afdrukken

Ouders op School

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Invloed thuis en gezinsfactorenRegelmatig contact tussen de ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang, omdat u en wij samen verantwoording dragen voor de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over algemene schoolzaken, maar ook over het welbevinden van uw kind. Om uw kind goed te kunnen begeleiden, stellen we het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis is onmisbaar voor uw kind.

Ouders en school

logo ouders 0800-5100Het is van belang voor de ontwikkeling van kinderen dat ouders betrokken zijn bij hun school en schoolloopbaan. Kinderen presteren beter, naarmate hun ouders meer betrokken zijn. Ze vallen minder uit en ontplooien hun talenten beter.

Ouders dragen voor de ontwikkeling van kinderen de eerste verantwoordelijkheid. Scholen kunnen en moeten ouders hierbij behulpzaam zijn. Een goede samenwerking tussen school en ouders is dus van groot belang. We verwachten van ouders dat ze actief betrokken zijn bij de schoolcarrière en schoolkeuzes van hun kind en dat zij thuis ook bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind. Soms vraagt dit extra inspanning of ondersteuning, bijvoorbeeld wanneer ouders niet bekend zijn met het Nederlandse schoolsysteem of de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken. Dan is het extra belangrijk dat scholen er alles aan doen om de samenwerking met ouders goed te laten verlopen. Deze samenwerking begint al voordat de kinderen daadwerkelijk op school zitten, ofwel bij het bewust kiezen van een goede school of voor je kind.

Het project “Meer kansen met ouders” is gestart in schooljaar 2006-2007. Het project  heeft als doel  het contact tussen school en ouders van leerlingen te versterken. Het uitgangspunt van het project is dat het schoolsucces van kinderen wordt versterkt als ouders betrokken zijn bij het onderwijs. Ook gaat het project ervan uit dat betrokkenheid van ouders bij de school uiteindelijk bijdraagt aan een succesvolle deelname van de kinderen aan de maatschappij.

Verschil ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid

We spreken van ouderparticipatie wanneer ouders meedoen met activiteiten, hand- en spandiensten verrichten. Denk bijvoorbeeld aan luizenmoeders, leesvader enz.

Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind, bij zijn school en zijn  leraar. De ouders tonen belangstelling, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daarbij zo nodig. Maar ook bezoeken zij ouderavonden en tonen zij respect voor de leraar. Kortom: ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis.

Wetenschappelijk onderzoek

De belangrijkste reden om fors te investeren in ouderbetrokkenheid is heel simpel: de leerling wordt er beter van!

1.       Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid een significant positief effect heeft op het functioneren van leerlingen binnen school, op hun cognitief functioneren, hun schoolprestaties en op hun werkhouding. Dat geldt voor alle leerlingen, ongeacht leeftijd, economische en etnische achtergrond en/of opleidingsniveau.

Missie ouderbetrokkenheid Jan van Nassauschool

“Eenheid in verscheidenheid”

Visie:

Als ouders  betrokken zijn bij school en opvoeding ontwikkelen kinderen een positieve attitude ten aanzien van school, omgeving en maatschappij.

Motivatie:

Uit onderzoek is gebleken dat betrokkenheid van ouders bij school- en leeractiviteiten een positieve invloed heeft op de leerprestaties van kinderen.

We hebben de afgelopen 5 jaar bereikt dat er een grote aantal ouders de school gemakkelijker binnenloopt en een kleine groep ouders zet zich actief in voor- en tijdens activiteiten. De komende vijf jaar streven we naar een verbetering van de relatie-gerichte school (de school investeert in de sociale contacten met ouders) om te komen tot een samenwerkingsgerichte school.

Pedagogische opdracht van de Jan van Nassauschool:

De Jan van Nassauschool gaat er vanuit dat ieder kind uniek is. Echter, kinderen stemmen overeen in hun behoefte aan structuur en veiligheid. Bovendien beoogt de school de kinderen te helpen ontwikkelen tot  sociale en zelfstandige burgers.

Voor het onderwijs van de Jan van Nassauschool betekent dit, dat er naast onderwijs in jaargroepen en groepsinstructie, wordt ingegaan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen.

Ook wil de school de leerlingen een veilige en geborgen omgeving bieden, waarin de leerlingen worden gestimuleerd om respectvol met elkaar om te gaan  en gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Daarbij zijn school en ouders  samen verantwoordelijk voor zowel de opvoeding als voor een optimaal opvoedkundig klimaat.